ผู้ประกอบการ :

ผู้นำกลุ่ม พี่ต้น นายสุรวิทย์ เลิกชัยภูมิ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

กลุ่มชุมชนบ้านดอนเป้า จังหวัดนครรชสีมา

โทรศัพท์ : 096-7716004
Facebook: -

 

       ในปี 2557 ชาวบ้านจากหลายๆ อาชีฟ ได้รวมกลุ่ม เพื่อพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตร ทั้งการแปรรูปอาหาร การเลี้ยงสัตว์  จากสภาพทางภูมิศาสตร์ ของชุมชนที่มีทั้งการทำนา  ทำไร และมีบ่อ มีบึงจำนวนมาก จึงเกิดกลุ่มการทำประมง โดยการเพาะและเลี้ยงพันธุ์ปลาที่สามารถสร้างรายได้  ให้กับชุมชน   ดังนั้น การเลี้ยงปลานิลได้ทำกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นอาชีพที่ทารายได้ให้เกษตรกรได้ดีประกอบกับได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงแบบครบวงจร กล่าวคือ มีการบริการพันธุ์ปลานิลและการส่งเสริมทางการตลาดจากทางภาครัฐ   นอกจากปลานิลแล้ว ทางกลุ่มยีงมีกุ้งขาว ปลาตะเพียร  ที่เลี้ยงคู่กับปลา  นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังมี การแปรรูบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างอื่น เช่น น้ำพริก ที่ใช้วัตถุดิบจากภายในชุมชน  ที่มีความสด และหอม   ส่วนภาครัฐได้เข้ามาให้ความรู้อบรมเรื่องคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์  

         ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาต่างๆที่เลี้ยงเมื่อได้ระยะเวลาโตเต็มที่ ก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับเพื่อกระจายออกจำหน่ายไปทั่วภูมิภาค   

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813